LOGO

Polityka prywatności strony www.ceramic.libet.pl

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.ceramic.libet.pl jest Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-633, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373276.

Podmiot ten jest także administratorem wszelkich danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem serwisu www.libet.pl.

Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.libet.pl jest dla Spółki szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.

Inspektor ochrony danych

Libet S.A. nie powołał inspektora ochrony danych.

Dane przekazane Spółce przez użytkowników

Libet S.A. zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia, za zgodą użytkownika, informacji handlowej. Użytkownik może przekazać Spółce, za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, miejscowość i adres e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza. Dodatkowo z wykorzystaniem plików cookies mogą być gromadzone i przetwarzane takie dane osobowe, jak data wizyty na stronie, adres IP, z którego nawiązano połączenie z serwisem oraz dane na temat statystyk oglądalności serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w jakim Libet S.A. zbiera od użytkowników dane osobowe, Spółka pełni obowiązki administratora danych osobowych i przetwarza dane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celach:

  • udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);
  • marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A., pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);
  • udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A, w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum, a ich przetwarzanie jest uzależnione od dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu są upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami danych osobowych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie wykorzystania narzędzi w postaci Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą zgody na ich przetwarzanie, natomiast:

  • w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
  • w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies informacje przetwarzane są przez okres 24 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie www.libet.pl.
  • żywotność plików cookie analitycznych wynosi 13 miesięcy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem osoba, której dane dotyczą, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Informacje handlowe

Libet S.A. nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie Libet S.A. stosownego oświadczenia przesłanego na adres dane@libet.pl.

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Libet S.A. przechowuje zapytania kierowane do serwera Spółki, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies serwer Serwisu Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Szczegółowe informacje nt. plików cookies przedstawione zostały na podstronie Polityka cookies.

Odnośniki do innych stron

Na stronie internetowej www.libet.pl znajdują się również odnośniki do innych stron www. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Bezpieczeństwo informacji

Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących użytkownika. Dane zbierane za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie internetowej są przesyłane na szyfrowany serwer pocztowy, co zapewnia ochronę danych Użytkownika.

Zmiany w polityce prywatności

Libet S.A. może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.ceramic.libet.pl.